Privacy policy

Polityka ochrony prywatności

W kontekście korzystania z strony internetowej http://karkut.szczecin.pl , Administrator gromadzi informacje niezbędne do świadczenia poszczególnych usług oferowanych, a także dane dotyczące aktywności na stronie. Poniżej przedstawiamy szczegółowe zasady i cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z naszej strony. Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z treścią niniejszego dokumentu.

1. Dane osobowe

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez osobę odpowiedzialną za dane osobowe:

SZCZECIN HOSPITALTY GROUP SP. Z O. O. NIP: 8513254023, REGON: 387451808 z siedzibą przy ul. Bogurodzicy 1/13, 70 – 405 Szczecin.

Jako administrator danych osobowe, dbamy o to, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla którego zostały zebrane, oraz wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa. W celu skontaktowania się z nami, prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail info@karkut.szczecin.pl

2. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

Każda osoba, która przekazuje dane osobowe za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronie internetowej http://karkut.szczecin.pl, jest informowana o konkretnym celu przetwarzania tych danych oraz o podstawie prawnej przetwarzania.

Państwa dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w celach określonych. W szczególności do przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z prawem, na podstawie jednego z poniższych przepisów prawa, w zależności od tego, czy praca na stanowisku, na które się Państwo ubiegają, opiera się na umowie o pracę lub innej umowie o współpracy (umowa cywilnoprawna).

2.1. Umowa o pracę:

Państwa dane osobowe, w przypadku, gdy praca na danym stanowisku opiera się na umowie o pracę, są przetwarzane przez Administratora:

- w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwanej dalej RODO - (obowiązek prawny ciążący na Administratorze), w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.

- w zakresie przekazanych nam przez Państwa danych innych niż wskazane w punkcie a) powyżej – na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), w zakresie, w jakim jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub innym postępowaniu pozasądowym - w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

2.2. Umowa cywilnoprawna:

Jeżeli rekrutacja ma na celu zawarcie umowy o współpracę lub innej umowy cywilnoprawnej, Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

a) w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, numeru telefonu, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań przed ewentualnym zawarciem umowy cywilnoprawnej,

b) w zakresie przekazanych nam przez Państwa danych osobowych innych niż wskazane w punkcie a) powyżej – na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

c) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub innym postępowaniu pozasądowym - w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

Niezależnie od tego, czy rekrutacja ma na celu zawarcie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, w przypadku wyrażenia przez Państwa dodatkowej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych zawartych w udostępnionym nam formularzu aplikacyjnym lub CV na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Informujemy, że w ramach celów określonych w pkt 3.1.c i 3.2.c powyżej, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie naszego uzasadnionego interesu, o ile nie są to sprzeczne z Państwa oczekiwaniami, prawami i wolnościami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) jako Administratora.

W przypadku formularzy kontaktowych zamieszczonych na stronie http://karkut.szczecin.pl Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu jednorazowego kontaktu we wskazanej formie z osobą, której dane dotyczą, w związku ze zgłoszonym zapotrzebowaniem. W takim przypadku podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda.

Gromadzimy również informacje z Państwa urządzeń i aplikacji, które Państwo wykorzystują do korzystania z naszych stron internetowych, takie jak adres IP. Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do momentu jej wycofania lub zakończenia celu, dla którego dane zostały zebrane. Udzieloną zgodę można w każdym momencie wycofać, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, nie dłużej jednak niż do wygaśnięcia terminu, w którym zgodnie z przepisami prawa można dochodzić roszczeń związanych z zawartą umową, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres.

3 Zasady przetwarzania danych osobowych:

Obejmują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych oraz zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu, utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu danych. Przetwarzanie danych odbywa się przy użyciu oprogramowania, które spełnia obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Zgodnie z art. 5 RODO, gwarantujemy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami., zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość: Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Informujemy osoby, których dane dotyczą, w jasny i przejrzysty sposób o celach przetwarzania danych.

4 Celowość pozyskania danych osobowych:

a) dane osobowe są zbierane w określonych, jasno określonych i prawnie uzasadnionych celach. Nie są przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami.

b) ograniczenie przetwarzania: Przetwarzamy jedynie dane, które są niezbędne do realizacji określonych celów przetwarzania.

c) prawidłowość i aktualizacja danych: Zapewniamy, że przechowywane dane osobowe są prawidłowe, kompleksowe i aktualne. W razie potrzeby dokonujemy aktualizacji tych danych.

d) okres przechowywania: Przechowujemy dane osobowe przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celów, w których dane te są przetwarzane.

e) bezpieczeństwo danych: Zapewniamy odpowiednie środki bezpieczeństwa danych osobowych oraz ochronę praw osób, których dane dotyczą.

W powyższym punkcie opisane są metody pozyskiwania danych osobowych, które obejmują wypełnianie formularzy online, gromadzenie informacji za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie internetowej, rejestrowanie danych o ruchu sieciowym oraz statystyk dotyczących odwiedzin strony, a także wykorzystanie plików cookie podczas korzystania z zasobów stron internetowych.

5. Realizacja uprawnień danych osobowych:

Informuje ze respektujemy prawo związane z przetwarzaniem danych osobowych coraz respektujemy przysługujące prawo do:

- prawo do przenoszenia danych

- uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych,

- prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany,

- prawo do usunięcia danych,

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

- sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w usprawiedliwionych celach, jako administratora danych, w tym marketingu bezpośredniego jego produktów i usług oraz profilowania, a także prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Zastrzegamy jednak, że w przypadku braku możliwości bezwzględnej identyfikacji osoby, na przykład w związku z zakresem podanych przez nią danych, możemy odmówić podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą informując o tym tą osobę, chyba że osoba ta dostarczy dodatkowych danych pozwalających identyfikacje. Realizujemy wyżej wskazane prawa zapewniając możliwość złożenia odpowiedniego wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@karkut.szczecin.pl z oznaczeniem „dane osobowe”,

6. Zakres udostępniania danych o użytkownikach:

Oświadczamy, że nie sprzedajemy, nie udostępniamy i nie przekazujemy zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na Państwa życzenie, albo też na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora.

Dane osobowe przetwarzane przez nas mogą być jednak dostępne dla dostawcy usług hostingowych, agencjom marketingowym i dostawcom oprogramowania wyłącznie jednak w związku z działalnością statutową prowadzoną przez Administratora. W żadnym przypadku podmiot dla którego dostępne będą dane osobowe użytkowników nie stanie się jednak administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Administratora.

Możemy również ujawnić współpracującym z nami serwisom internetowym, czy agencjom reklamowym opracowane przez nas zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie: oglądalności serwisu i nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników (dane zanonimizowane). Takie informacje mogą być wykorzystane w celu: monitorowania ruchu sieciowego w serwisie lub monitorowania oglądalności serwisu.

7.Przekazywanie danych osobowych poza obszar Europy:

Zgodnie z zapisem w polityce prywatności, Administrator jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych przed przekazaniem ich do krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). EOG obejmuje kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Islandię i Liechtenstein. Administrator dokonuje takiego przekazania danych tylko wtedy, gdy kraj docelowy zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Kraje spoza EOG mogą nie oferować takiego samego poziomu ochrony danych jak kraje wewnątrz EOG. Administrator gwarantuje, że dane osobowe nie są przekazywane poza obszar EOG, a dane są przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Europie.

8.Zmiany w polityce prywatności:

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zasadach opisanych w polityce prywatności w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany zostaną ogłoszone na stronie internetowej http://karkut.szczecin.pl

9. Prawo do wniesienia skargi:

Jeśli osoba fizyczna uważa, że jej prawa wynikające z przepisów prawa oraz polityki prywatności są naruszone, przysługuje jej prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mającego siedzibę w Szczecinie.