VOUCHER

Podaruj bliskim smaczne chwile

REGULAMIN VOUCHERA

 1. Voucher jest ważny przez okres 6 miesięcy od daty zakupu.
 2. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 3. Data ważności voucherów nie ulega przedłużeniu.
 4. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera.
 5. Voucher może być realizowany wyłącznie w Restauracji KARKUT.
 6. Voucher może być wykorzystany jednorazowo bez możliwości podziału.
 7. Restauracja nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Użytkownikowi.
 8. Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość otrzymanego towaru lub usługi jest niższa niż wartość Vouchera.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą, kartą kredytową, gdy wartość otrzymanego towaru lub świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera.
 1. Restauracja KARKUT ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera gdy:
  • Upłynął termin ważności Vouchera
  • Uszkodzenie Vouchera uniemożliwia odczytanie danych zapisanych na Voucherze.
 2. Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 3. Restauracja zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Restaurację, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu.
 4. Niniejszy regulamin uważany jest za zaakceptowany przez Użytkownika Vouchera z momentem dokonania zapłaty.